Vacature

Senior Beleidsadviseur VTH Stikstof en N2000 - 24 uren per week - BIJ12 - Utrecht - 12 / 36 maanden - ZZP

Code 15735
Datum vacature juni 10, 2024

De opdrachtgever

Voor BIJ12 zoekt Mast Nederland een Senior Beleidsadviseur VTH Stikstof en N2000. Reageren op deze vacature kan tot 24 juni 2024 om 15:00 uur.

freelance / zzp / interim opdracht met de volgende kenmerken:
Standplaats: Utrecht
Startdatum 12-7-2024
Einddatum 11-7-2025
Optie tot verlenging 2 maal 12 maanden
Aantal uur per week 24

Als zzp topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De tariefrange voor deze opdracht is: € 82,50 – € 110,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. De opdrachtgever weegt het tarief nadrukkelijk wel mee in de beoordeling.

Functiebeschrijving

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:
-Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
-Natuurinformatie en Natuurbeheer
-GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
-Stikstof en Natura 2000

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies en de IPLG (Interprovinciaal Programma Landelijk Gebied) bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling en -uitvoering, vergunningverlening, toezicht & handhaving, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis en expertise op het vlak van ecologie, AERIUS, VTH, juridisch en modelmatig. We ondersteunen door beantwoording van vragen en delen en verspreiden kennis over Stikstof en Natura 2000. We stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke omgeving van provincies, rijk, en ook (koepels van) waterschappen en gemeenten. Als unit verzorgen wij via het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van circa 30 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12. Ook binnen de IPO-vereniging werken we nauw samen: We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Bovendien leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie landelijke gebied (IPLG) van de IPO-vereniging. En we werken samen met externe partners als RvO en RIVM, de laatste als beheerder van het rekeninstrument AERIUS.

Kandidaatomschrijving - Functietaken

Ben jij een ervaren sr. beleidsadviseur VTH die graag spin in het web is en naar provincies, ministeries en stakeholders het gezicht wil zijn op de uitdagende vraagstukken rond vergunningverlening, toezicht en handhaving? Op het stikstofdossier ben jij binnen ons team dan helemaal op je plaats.
Je komt binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie Landelijk Gebied te werken in een hecht team dat steeds op zoek is om de belangrijke maatschappelijk complexe opgaven waar we voor staan (o.m. beschermen natuur, woningbouw, energietransitie, klimaat, water) in samenhang en binnen juridische kaders mogelijk te maken. Dat vraagt om kennis, creativiteit en lef!

Waaraan werk je mee?
Binnen het IPLG wordt onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en programmamanagers langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering. Het betreft de navolgende thema’s: Natuur, Landbouw, Gebiedsgerichte aanpak, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Stikstof (VTH), Monitoring & Data en Aerius.

Binnen het Themateam VTH stikstof heeft deze opdracht betrekking op een bestuurlijk gezien één van de belangrijkste opgaven namelijk het mogelijk maken van huidige en toekomstige toestemmingsverlening (vergunningverlening), toezicht en handhaving.

De VTH opgave bestaat uit een diversiteit aan (deel)projecten zoals: intern salderen, externe salderen, rekenkundige ondergrens, beweiden en bemesten, stikstofbank(en), additionaliteit, VTH in relatie tot de Natuurdoelanalyses, -in relatie tot legalisatie van PAS-meldingen, - in relatie tot natuurmonitoring.

Rijk (Ministerie van LNV/directie Landelijk Gebied en stikstof, EZK, BZB, I&W, defensie, koepelorganisaties IPO, VNG en UvW en het Regieorganisatie Transitie Landelijke Gebied) en de provincies werken nauw samen in deze opgave.

Wat ga je doen?
Ben jij de nieuwe collega, met ervaring als stevige senior beleidsadviseur VTH? In die functie ben jij de rechterhand van de opgavemanager VTH binnen IPSN. Jij hebt en houdt goed overzicht op de opgave van de programmalijn VTH binnen IPSN, in samenhang met de andere programmalijnen. Je helpt de opgavemanager VTH om de samenhang en voortgang op projecten te bewaken. Jij staat aan de lat voor één of meer inhoudelijke beleidstrajecten of projecten. Je stelt beleids- of bestuurlijke adviezen op.

Met een team van specialisten, beleidsmedewerkers en overige adviseurs ben jij (mede) verantwoordelijk voor de voorbereiding van (integrale) besluitvorming en de implementatie ervan -op het vlak van VTH door provincies. Dit doe je in nauwe afstemming met rijkspartners waaronder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en decentrale partners: de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Je werkt nauw samen met je evenknie voor AERIUS en informatievoorziening, bouwt aan samenwerking tussen de teams VTH en AERIUS en zoekt op inhoudelijke vraagstukken pro-actief de samenwerking met de andere programmalijnen binnen het Interprovinciaal programma Landelijk gebied en binnen het IPO (bv. energietransitie en Hoogwater-beschermingsprogramma/KRW) .

In deze functie stelt BIJ12 jou beschikbaar voor de opgaven binnen IPLG en werk je daarvoor nauw samen en word je ondersteund door zeer deskundige collega’s van BIJ12.

Kandidaatprofiel
Je bent een ervaren sr. beleidsadviseur die vaardig is in het inhoudelijk adviseren van processen in een dynamische politiek bestuurlijke omgeving. Je kan je goed inleven in de verschillende belangen en politieke afwegingen rond natuur, landbouw en stikstof.

Jouw kennis kan je makkelijk door vertalen naar adviezen, rapportages en presentaties. Je bent flexibel ingesteld. Je bent proactief en werkt graag in teamverband. Je brengt je netwerk mee of weet dit snel op te bouwen. Naast je gedegen inhoudelijke bagage sta je stevig genoeg in je schoenen om je ook bij werkzaamheden die in de schijnwerpers staan van de publieke opinie en onderdeel zijn van het bestuurlijke debat thuis te voelen.

Achtergrond
· Minimaal afgeronde WO opleiding in relevante richting;
· Minimaal 5 jaar werkervaring, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving en bij voorkeur in de rol van sr. Beleidsadviseur op het gebied van VTH;
· Ervaring met het aansturen van inhoudelijk en procesmatig complexe trajecten;
· Gevoel voor de politieke/bestuurlijke verhouding rondom het stikstof, landbouw en natuurdossier;
· Zeer goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (je moet ingewikkelde zaken eenvoudig kunnen presenteren en overbrengen).
Gemiddeld 24 uur per week, totaal uren overeenkomst op basis van 45 werkbare weken (24 * 45) = 1.080 uur
Verlengingsoptie: 2 x 12 maanden
Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

Sollicitatiegesprekken op kantoor/via Teams tussen 13:00-17:00: 2 juli

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je (op CV) niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

CV eis: In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Indien deze informatie ontbreekt, behoudt de Inhuurdesk zich het recht de aanbieding ter zijde te leggen.
Referentie: Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.

Eis 1: Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) uurtarief.
Eis 2: De aangeboden kandidaat is akkoord dat deze opdracht voor gemiddeld 24 uur per week wordt uitgevoerd (werkbare uren op jaarbasis: 1.080 uur);
Eis 3: Vormeis: Geef naast het cv een aparte toelichting op alle eisen en shortlistcriteria in hetzelfde document.
Bij voorkeur op 1 pagina dient u aan te geven met welke in het cv genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria.
Benoem alle nummers van de eisen en de nummers van de shortlistcriteria.

Eis 4: Minimaal afgeronde WO opleiding in relevante richting.
Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande wordt de aanbieding terzijde gelegd.

Toelichting t.b.v. Eis 5 & 6:
Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.
Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis.
Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 wordt de aanbieding terzijde gelegd.

Eis 5: Minimaal 5 jaar recente werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving.
Eis 6: Aantoonbare werkervaring als senior beleidsadviseur of vergelijkbare functie.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
Prijs maximaal 200 punten en Kwaliteit maximaal 800 punten

Toelichting van toepassing op alle wensen:
Benoem in het cv het nummer van de shorlistcriterium bij de passende werkervaring. Werkervaring uit stages, vrijwilligerswerk of nevenactiviteiten zijn niet geldig voor deze eis.
Benoem duidelijk en specifiek hoe, wanneer en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Indien de looptijd van de ervaring onduidelijk is door het ontbreken van informatie kan die onduidelijkheid niet ten voordele van de inschrijver worden toegekend.
Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor BIJ12 worden 0 punten toegekend.

Shortlistcriterium 1: Aantoonbare, terug te lezen in het CV, werkervaring als senior beleidsadviseur of vergelijkbaar.
> 10 jaar (300 Punten)
5-10 jaar (150 Punten)
< 5 jaar (0 Punten)

Shortlistcriterium 2: Aantoonbare, terug te lezen in het CV, werkervaring in of voor provincies.
> 5 jaar (50 Punten)
2-5 jaar (25 Punten)
< 2 jaar (0 Punten)

Shortlistcriterium 3: Aantoonbare, terug te lezen in het CV, werkervaring op het stikstof dossier.
> 5 jaar (100 Punten)
2-5 jaar (75 Punten)
< 2 jaar (0 Punten)

Shortlistcriterium 4: Aantoonbare, terug te lezen in het CV, recente werkervaring binnen het VTH (vergunningverlening toezicht-handhaving domein).
> 10 jaar (50 Punten)
5-10 jaar (25 Punten)
< 5 jaar (0 Punten)

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Mondelinge ronde:
A. Persoonlijke eigenschappen 200/100/50/0

 • Resultaatgericht
 • Flair: weet anderen mee te nemen en te coachen en zorgt voor plezier in het werk.
 • Samenwerker en verbinder
 • Omgevingssensitiviteit
 • Politiek-bestuurlijke sensitief
 • Analytisch strategisch vermogen
 • Creatief en flexibel
 • Behoudt rust en overzicht in hectiek
B. Vaardigheden 300/200/100/0
 • Ervaring als sr. adviseur binnen of voor een overheidsorganisatie in een politiek-bestuurlijke context
 • Goede adviesvaardigheden,
 • Procesvaardig: in staat om in een hectische dynamische omgeving resultaat te leveren binnen (zeer) strakke deadlines en met de gewenste kwaliteit
 • Stevige persoonlijkheid en gesprekspartner die kan omgaan met verschillende belangen en realiteiten;
 • Oog hebben voor proces en draagvlak maar ook voor resultaten en de koppeling met de inhoud/ uitvoering.
 • Communicatief sterk: ingewikkelde materie op begrijpelijke wijze kunnen overbrengen.
 • Stressbestendig: meerdere ballen in de lucht kunnen houden en overzicht behouden.
 • Ervaring als projectleider vereist
C. Kennis 300/200/100/0
 • Professionele kennis over ontwikkelingen in het landelijk gebied met een focus op natuur en gebiedsontwikkeling.
 • Kennis van natuurwetgeving, stikstof en VTH
 • Breed inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen
Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.


Als je je inschrijft, wil je dan je CV in PDF formaat mee sturen, inclusief bovengenoemde vormeisen van BIJ12?

ZZP mogelijkheden

Als zzp-er / freelancer aan de slag? We helpen je graag: zzp-ers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Het tarief dat we afspreken is ook echt voor jou! De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.
Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

LET OP HET VOLGENDE:
1. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijg je geen bericht.
2. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.
3. Wij werken rechtstreeks met zzp collega’s samen. Om te voorkomen dat de keten onnodig lang wordt, werken wij niet samen met andere bemiddelaars. Met je inschrijving verklaar je als zzp collega via Mast Nederland aan de slag te willen gaan en niet gebonden te zijn aan een ander bureau of organisatie. Na je inschrijving zullen wij rechtstreeks contact met de ingeschreven kandidaat opnemen.
https://mastnederland.nl/vacatures/

Mast Nederland B.V.

Kamer van Koophandel 52033759

Contact

Geestbrugkade 32, 2281 CX Rijswijk

vacatures@mastnederland.nl

info@mastnederland.nl