Vacature

Projectadviseur Visieleren - 16 uren per week - VNG - Den Haag / Hybride - 06 / 36 maanden - ZZP

Code 15758
Datum vacature juni 11, 2024

De opdrachtgever

Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG Realisatie) zoekt Mast Nederland een Projectadviseur Visieleren. Reageren op deze vacature kan tot 24 juni 2024 om 15:00 uur.

freelance / zzp / interim opdracht met de volgende kenmerken:
Standplaats: Den Haag / Hybride
Startdatum 8 juli 2024
Einddatum 31 december 2024
Optie tot verlenging, ja tot max. 36 maanden
Aantal uren 16

Als zzp topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De tariefrange voor deze opdracht is: € 72,50 – € 105,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. De opdrachtgever weegt het tarief nadrukkelijk wel mee in de beoordeling.

Functiebeschrijving

Over VNG
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Over het Platform Sociaal Domein
Rijk en gemeenten willen vraagstukken in het sociaal domein vanuit samenhang en gezamenlijkheid benaderen, zowel op lokaal, als op regionaal en nationaal niveau. Dit vraagt om een ander type en continue gesprek dat gericht is op wat nodig is voor inwoners (een sterkere uitvoeringspraktijk) en minder is opgezet vanuit het stelsel (van wetten, programma's en dossiers). Niet alleen binnen beleid of uitvoering, maar verbindend tussen alle facetten van het sociaal domein: van visie, beleid, inkoop tot en met de uitvoering en preventie. Niet alleen tussen gemeenten en rijk, maar met alle betrokken partners.

Om in deze behoefte te voorzien is in 2021 een traject gestart om te komen tot het Platform Sociaal Domein. Centraal in het Platform staan de regioadviseurs, die de verbinding leggen tussen de verschillende partners, tussen rijk, beleid en uitvoering. Zij ondersteunen op basis van de vragen uit de praktijk van beleid en uitvoering. Opdrachtgevers van het Platform Sociaal Domein zijn onder andere het ministerie van BZK, VWS en de VNG.

Het Platform werkt aan het versterken van de lokale uitvoeringskracht en het aanbrengen van meer samenhang in (landelijk) beleid op basis van drie rollen:
1. Adviseren en ondersteunen: onafhankelijk inhoudelijk en/of procesmatig advies en ondersteuning aan samenwerkende overheden en partners;
2. Kennis ophalen en delen: het ophalen en delen van kennis(producten) en creëren van een dekkend en breed expertisenetwerk;
3. Systematisch leren: versterken van het leervermogen van samenwerkende overheden en partners.

Het Platform Sociaal Domein is er voor inrichters van het sociaal domein; ambtenaren, zorgprofessionals en alle samenwerkingspartners in de regio’s, om helder en overzichtelijk antwoord op vragen gegeven wordt en relevante content en kennis ontsloten wordt. Voor het Platform Sociaal Domein wordt een online vindplaats ontwikkeld die de neutrale rol van het Platform binnen het sociaal domein laat zien. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het online platform een initiatief wordt dat breed gedragen wordt door de belangrijkste stakeholders in het sociaal domein (o.a. VNG, BZK, VWS, ZonMw, Divosa, NJI, Movisie etc.).

Als je je inschrijft, wil je dan je CV in PDF formaat mee sturen?

Kandidaatomschrijving - Functietaken

Omschrijving van de opdracht
De VNG is vanuit het Platform Sociaal Domein in september 2022 gestart met visieleertrajecten toegang. Met deze visieleertrajecten wordt de kennis en ervaring die is ontwikkeld gedurende het project “Verbetertraject Toegang” (2020-2022) gekoppeld en toegankelijk gemaakt voor gemeenten.

Een visieleertraject is een traject van 12 weken waarbij een gemeente met behulp van het Platform Sociaal Domein een oplossing vindt om de toegang tot het sociaal domein te optimaliseren. De organisatie en versterking van de toegang tot het sociaal domein kent door de complexiteit vaak knelpunten. Het visieleerteam beschikt over kennis over en ervaring met deze knelpunten en pas dit toe in het traject. Gezamenlijk komen we tot een advies en handelingsperspectief voor een optimalisatieproces.

Als projectadviseur visieleren werk je nauw samen met de gemeente met een visieleervraag. Gedurende het traject van 12 weken geef je leiding aan het visieleerteam, welke als kritische spiegel van buiten de gemeente adviseert en reflecteert. Het visieleerteam bestaat uit experts die op toegang-specifieke thema’s deelnemen.
Als projectadviseur faciliteer je het gesprek tussen bestuurders, ambtenaren en de uitvoering en benoem je samen met het visieleerteam de strategische uitdagingen die je ziet. Tijdens deze gesprekken inspireert het visieleerteam op de ingebrachte onderwerpen, zijn zij sparringpartner en worden oplossingsrichtingen verkend.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
De volgende werkzaamheden en verantwoordelijkheden worden belegd bij de projectadviseur Visieleren:
-Dagelijks projectleiding van de visieleertrajecten, zowel inhoudelijke als procesmatig;
-Specifieke werkzaamheden:
o De projectadviseur werft gemeenten, begeleidt de fase van vraagverheldering, organiseert diverse sessies, analyseert de verzamelde data en stelt een adviesnotitie op basis van de analyse uit de duo- interviews en de input van de betrokken experts;
o De projectadviseur voert het projectplan Visieleren 2024 uit, samen met de projectleider Visieleren;
o De projectadviseur voert de beoogde monitor uit om het project te verantwoorden.

Resultaat van de opdracht
-Uitvoering en begeleiding van tenminste 2 Visieleertrajecten;
-De aanpak visieleren is versterkt, verrijkt en uitgebouwd tot een beproefde ondersteuningsvorm van het Platform Sociaal Domein en een VNG-methode die breed inzetbaar is;
-Er is een monitor ingericht om de outcome per Visieleertrajecten te meten en signalen uit de praktijk te verzamelen en te delen;
-Inwonersparticipatie en overheidsparticipatie:
We volgen de verenigingsstrategie van de VNG (omkeringsthema’s, stap naar voren etc.)
Ervaringsdeskundigheid inzetten is een standaard. Voor dit project geldt dat hier aantoonbaar stevig op ingezet gaat worden.

Geplande datum eerste gesprek 3 juli 2024 tussen 11:00 uur 16:00 uur. De gesprekken zullen plaatsvinden via MS Teams.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je (op CV) niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

 • Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) uurtarief.
 • Beschikt over een afgeronde HBO opleiding;
 • Minimaal 6 jaar werkervaring in de rol van senior strategisch projectadviseur / projectleider in de afgelopen 10 jaar;
 • Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring met veranderprocessen en de begeleiding daarvan, vergelijkbaar met het visieleren in de afgelopen 10 jaar;
 • Minimaal 4 jaar werkervaring in Sociaal Domein in de rol van projectadviseur / projectleider in de afgelopen 10 jaar;
 • Minimaal 4 werkervaring in de rol van projectadviseur / projectleider in een multidisciplinair team met minimaal 3 van onderstaande stakeholders. (Multidisciplinair team bestaat uit minimaal, bestuurders beleidsmakers/managers uitvoerende professionals en ervaringsdeskundige)
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.
Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
10 %

Kandidaat heeft ervaring met visieleertrajecten door deelname of juist de begeleiding van het traject. Moet blijken uit cv en motivatie
Nee = 0 punten
Ja = 100 punten
10 %

Kandidaat heeft werkervaring in Sociaal Domein in de rol van projectadviseur / projectleider in de afgelopen 10 jaar; Moet blijken uit cv.
Tussen 0 en 4 jaar = 0 punten
Tussen 4 en 5 jaar = 20 punten
Tussen 5 en 6 jaar = 60 punten
Meer dan 6 jaar = 100 punten
15 %

De kandidaat heeft werkervaring als projectadviseur, projectleider en of teamleider binnen de toegang van het sociaal domein. In de afgelopen 10 jaar.
(Toegang gaat over de manier waarop mensen kunnen aankloppen bij de gemeente met vragen om ondersteuning in het dagelijks functioneren. Wanneer een inwoner zorg en ondersteuning nodig heeft, is het essentieel dat deze toegankelijk is.)
Moet blijken uit cv en motivatie.
Tussen 0 en 1 jaar = 0 punten
Tussen 1 en 2 jaar = 20 punten
Tussen 2 en 3 jaar = 40 punten
Tussen 3 en 4 jaar = 60 punten
Meer dan 4 jaar = 100 punten
30%

Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het monitoren en evalueren en het toepassen van verbeteringen.
Moet blijken uit cv en motivatie.
0 projecten = 0 punten
1 project = 40 punten
2 projecten = 60 punten
3 of meer projecten = 100 punten
20%

Kandidaat heeft werkervaring binnen beleidsprocessen met het betrekken van inwoners/ervaringsdeskundigen.
Moet blijken uit cv en motivatie.
0 projecten = 0 punten
1 project = 40 punten
2 projecten = 60 punten
3 of meer projecten = 100 punten
10%

Kandidaat heeft een aanvullende opleiding in de richting van projectmanagement en/of verandermanagement.
Moet blijken uit cv
Nee = 0 punten
ja = 100 punten
15%

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:
 • Helicopterview kunnen bewaren;
 • Planmatig en projectmatig werken;
 • Goede verbinder, in staat om goede relaties te leggen met verschillende partijen en perspectieven;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Kunnen sturen op doelen en begroting;
 • Teamspeler.
Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.

ZZP mogelijkheden

Als zzp-er / freelancer aan de slag? We helpen je graag: zzp-ers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Het tarief dat we afspreken is ook echt voor jou! De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.
Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

LET OP HET VOLGENDE:
1. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijg je geen bericht.
2. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.
3. Wij werken rechtstreeks met zzp collega’s samen. Om te voorkomen dat de keten onnodig lang wordt, werken wij niet samen met andere bemiddelaars. Met je inschrijving verklaar je als zzp collega via Mast Nederland aan de slag te willen gaan en niet gebonden te zijn aan een ander bureau of organisatie. Na je inschrijving zullen wij rechtstreeks contact met de ingeschreven kandidaat opnemen.
https://mastnederland.nl/vacatures/

Mast Nederland B.V.

Kamer van Koophandel 52033759

Contact

Geestbrugkade 32, 2281 CX Rijswijk

vacatures@mastnederland.nl

info@mastnederland.nl