Vacature

Inkoopadviseur Team Inkoop - 24 / 32 uren per week - gemeente Maastricht - zzp / interim - start 12-08-2024 - 04 / 16 maanden

Code 15606
Datum vacature mei 31, 2024

De opdrachtgever

Voor de gemeente Maastricht zoekt Mast Nederland een zzp Inkoopadviseur Team Inkoop. Reageren op deze vacature kan tot 27 juni 2024 om 15:00 uur.

freelance / zzp / interim opdracht met de volgende kenmerken:
Opdrachtgever: gemeente Maastricht
Start: 12 augustus 2024
Einddatum: 31 december 2024
Uren per week: 24 / 32 uren per week, nacalculatie
Opties tot verlengen: Ja, 2 maal 6 maanden.

Als zzp topper aan de slag via Mast Nederland? Welkom! De tariefrange voor deze opdracht is: € 62,50 – € 85,= bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW, dat geldt voor de gehele opdracht duur inclusief eventuele verlengingen. De opdrachtgever weegt het tarief nadrukkelijk wel mee in de beoordeling.

Als je je inschrijft, wil je dan je CV in PDF formaat mee sturen?

Functiebeschrijving

De gemeente Maastricht heeft behoefte aan de tijdelijke inhuur van een inkoper met gedegen kennis op het gebied van inkoop en aanbesteden, het toepassen van de Aanbestedingswet- en regelgeving, met een voorliefde voor duurzaamheid en die enthousiast wordt van de gemeentelijke doelstellingen inzake energie en warmte transitie. Het betreft tijdelijke inhuur voor circa 24- 32 uur per week (afstemming van de werkdagen dient te geschieden in overleg met de gemeente Maastricht en afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijk gewerkte uren) vanaf 12 augustus 2024 tot en met 31 december 2024 met de mogelijkheid de opdracht 2 keer met een periode van 6 maanden te verlengen. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het begeleiden van opdrachten die, binnen het Dynamisch Aankoopsysteem t.b.v. energie en warmte transitie voor Maastricht Heuvelland, uitgezet dienen te worden. De regio Maastricht-Heuvelland wenst door middel van deze DAS de huidige markt gericht te benaderen voor het invullen van aanvragen inzake specifieke expertise (adviesdiensten) op het vakgebied van energie- en warmtetransitie.

Met deze DAS wil de regio Maastricht-Heuvelland deskundigheid op een flexibele manier kunnen aantrekken waarbij de aanbestedingsregels worden gerespecteerd. De opdrachten welke middels het DAS uitgevraagd kunnen worden hebben betrekking op ondersteuning bij strategische, technische vraagstukken en projectmatige ondersteuning in de breedste zin van het woord binnen het gevarieerde takenpakket van gemeenten voortvloeiend uit nationaal, regionaal en lokaal klimaat- en energiebeleid. De gemeente Maastricht zoekt een inkoper met ervaring in Das uitvragen én bij voorkeur een gevoel heeft voor duurzaamheid. Van de inkoopadviseur wordt ook verwacht dat deze kan meedenken met de beleidsmedewerkers hoe een uitvraag onder het DAS het beste kan worden omschreven en welke criteria wel en juist niet te stellen. Daarnaast behoort het inwerken en begeleiden van een vaste medewerker, binnen team Inkoop, in het zelfstandig kunnen uitvoeren van deze DAS uitvragen tot de werkzaamheden. Naast het uitvoeren van de werkzaamheden zoals hiervoor beschreven is het mogelijk dat ook andere inkooptaken zullen worden uitgevoerd.

Kandidaatomschrijving - Functietaken

De opdracht kan (deels) vanuit een eigen locatie (kantoor – thuis) worden uitgevoerd. In verband met de verdere professionalisering en centralisering van de inkooporganisatie is het wel noodzakelijk om 1-2 dagen per week op locatie aanwezig te zijn (dinsdag is de dag dat in ieder geval op kantoor in Maastricht gewerkt dient te worden). Afstemming van de overige werkdagen dient te geschieden in overleg met de gemeente Maastricht. Er is op dit moment geen noodzaak om iedere dag fysiek aanwezig te zijn op het kantoor van gemeente Maastricht. Voor die dagen dat de opdracht niet op kantoor te Maastricht wordt uitgevoerd dient opdrachtnemer zelf zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek, inclusief de beschikking over een computer/laptop en telefoon. Voor digitale overleggen maakt de gemeente Maastricht gebruik van MS-teams.

Facturatie zal geschieden op basis van nacalculatie, van daadwerkelijk gemaakte uren geschieden (overleggen aan de gemeente Maastricht), eenmaal per maand.

Opleiding: Minimaal een volledig afgeronde hbo-opleiding. Dit betreft een knock-out criterium.;
 Ervaring I: Aantoonbare werkervaring bij één of meerdere aanbestedende diensten met het begeleiden van
nationale en/of Europese aanbestedingen;
 Kennis: Aantoonbare kennis bezitten van de herziene Aanbestedingswet 2012 (2016).
 Competenties: Beschikken over de volgende competenties: samenwerken, klachtgericht werken, integriteit,
overtuigingskracht, analyseren, omgevingsbewust en oordeelsvorming.
Gewenst profiel: Kandidaat met een voorliefde voor duurzaamheid en die enthousiast wordt van de gemeentelijke doelstellingen inzake energie en warmte transitie.
De zaken zoals omschreven bij opleiding en ervaring gelden als minimumeisen. Wanneer uw inschrijving niet voldoet aan deze minimumeisen, wordt uw inschrijving ter zijde gelegd en niet verder beoordeeld door de gemeente Maastricht.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je (op CV) niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

Tariefstelling: Een binnen de tariefrange passend (of op genoemde salarisschalen afgestemd) uurtarief.

Afgeronde hbo-opleiding
De kandidaat die wordt voorgesteld en ook daadwerkelijk de opdracht zal uitvoeren dient minimaal een hbo- opleiding volledig te hebben afgerond en met succes zijn diploma te hebben behaald. Bewijsmiddelen: Het Cv dient bijgevoegd te zijn bij uw inschrijving waaruit blijkt dat je minimaal een hbo-opleiding hebt afgerond. Indien uw inschrijving niet is voorzien van het Cv en/of dat hieruit niet blijkt dat je over de vereiste opleiding beschikt valt uw inschrijving af en zal niet verder worden beoordeeld door de gemeente Maastricht. Het staat de gemeente Maastricht vrij om nadere bewijsmiddelen te vragen zoals het daadwerkelijk overleggen van de diploma’s.

Ervaring I – Ervaring met het begeleiden van Nationale/Europese aanbestedingstrajecten
De kandidaat die wordt voorgesteld en ook de daadwerkelijke opdracht zal uitvoeren heeft, bij een of meerdere aanbestedende diensten in de afgelopen (7) jaar minimaal drie (3) jaar aantoonbare ervaring als inkoopadviseur en waarbij deze geheel zelfstandig nationale en/of Europese aanbestedingstrajecten heeft begeleid. De ingediende referenties mogen niet ouder zijn dan zeven (7) jaar. D.w.z.: de beschreven werkzaamheden moeten zijn afgerond na 31 mei 2017. Als bewijsmiddel dient u een bijlage (wordt u toegezonden bij interesse) ingevuld bij te voegen aan uw inschrijving. Inschrijver dient in een overzicht de betreffende ervaring te vermelden (zie toegezonden bijlage), periode van uitvoering, naam opdracht gevende instantie, contactpersoon opdracht gevende instantie, en omschrijving van de werkzaamheden.
De gemeente Maastricht is bevoegd zonder tussenkomst en/of toestemming van inschrijver contact op te nemen met de opgegeven opdrachtgever. Verzoek om de bijlage bij uw inschrijving.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.

Beoordeling K1
Deze 30 punten zijn als volgt te behalen:
Indien de kandidaat die wordt aangedragen vier (4) jaar aantoonbare ervaring heeft, bij een of meerdere aanbestedende diensten in de afgelopen (7) jaar, als inkoopadviseur en waarbij deze geheel zelfstandig nationale en/of Europese aanbestedingstrajecten heeft begeleid dan worden 15 punten toegekend.
Indien de kandidaat die wordt aangedragen vijf (5) jaar of meer aantoonbare ervaring heeft, bij een of meerdere aanbestedende diensten in de afgelopen (7) jaar, als inkoopadviseur en waarbij deze geheel zelfstandig nationale en/of Europese aanbestedingstrajecten heeft begeleid dan worden 30 punten toegekend.

Subgunningscriteria K2: Interview
Er worden maximaal drie (3) kandidaten voor een interview uitgenodigd. De selectie van deze drie kandidaten komt als volgt tot stand. De drie inschrijvingen die voldoen aan de minimumeisen zoals gesteld onder hoofdstuk 5 Knock-out criteria en met de hoogste score op sub gunningcriteria P1, en K1 worden uitgenodigd voor het interview. De voorgestelde kandidaten, die daadwerkelijk de werkzaamheden bij gemeente Maastricht zullen uitvoeren, worden gedurende het interview getoetst op kennis en competenties. Bij gelijke scores worden alle kandidaten met de gelijke scores uitgenodigd voor het interview. De interviews zullen op digitale wijze plaatsvinden via MS-teams.
Tijdens de interviewfase worden de hiervoor uitgenodigde kandidaten geverifieerd en beoordeeld op basis van de gestelde knock-out criteria. De interviewcriteria zijn als volgt:
 Toetsing van de kennis van de kandidaat zoals opgenomen onder hoofdstuk 3 ‘Functieprofiel kandidaat’ en
overige kennis die relevant is binnen het vakgebied;
 Toetsing van de gevraagde competenties: Beschikken over de volgende competenties: samenwerken,
klachtgericht werken, integriteit, overtuigingskracht, analyseren, omgevingsbewust en oordeelsvorming.
 De kandidaat krijgt meer punten toegekend tijdens het interview wanneer deze het beoordelingsteam kan overtuigen enthousiast te worden van duurzaamheid en de gemeentelijke doelstellingen inzake energie en
warmte transitie.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

VOG:
Voor het werken bij de overheid is een VOG een vereiste.


Na de interviews worden de scores van P1, K1, en K2 bij elkaar opgeteld. De kandidaat met de hoogste score op P1, K1, en K2 tezamen wordt aangemerkt als kandidaat met de beste prijskwaliteitsverhouding (BPKV).

De interviews staan gepland op 4 juli 2024.

ZZP mogelijkheden

Als zzp-er / freelancer aan de slag? We helpen je graag: zzp-ers zijn van harte welkom bij Mast Nederland. Hou rekening met de tariefrange en dat onze opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Ben je benieuwd welke berekening hiervoor gehanteerd wordt, laat het gerust weten!

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten. Het tarief dat we afspreken is ook echt voor jou! De overeengekomen uurtarieven staan vast voor de duur van de overeenkomst (inclusief alle verlengingen), zijn in euro’s, omvatten alle belastingen (maar exclusief BTW) en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, overuren / avond- en weekendwerkzaamheden, reis- en verblijf- en voorrijkosten, kosten voor apparatuur / hulpmiddelen en administratiekosten.
Vanzelfsprekend ben je ingeschreven met je organisatie bij de KVK en ben je afdoende verzekerd om deze opdracht uit te kunnen voeren.

LET OP HET VOLGENDE:
1. Omdat de voertaal bij deze klant Nederlands is, dienen je CV en je motivatiebrief opgesteld zijn in de Nederlandse taal (tenzij expliciet anders aangegeven). Niet-Nederlandstalige documenten worden door de opdrachtgever niet beoordeeld en leiden hierdoor tot een afwijzing. Bij een afwijzing door het ingediend hebben van niet-Nederlandstalige documenten krijg je geen bericht.
2. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de opdrachtgever.
3. Wij werken rechtstreeks met zzp collega’s samen. Om te voorkomen dat de keten onnodig lang wordt, werken wij niet samen met andere bemiddelaars. Met je inschrijving verklaar je als zzp collega via Mast Nederland aan de slag te willen gaan en niet gebonden te zijn aan een ander bureau of organisatie. Na je inschrijving zullen wij rechtstreeks contact met de ingeschreven kandidaat opnemen.

https://mastnederland.nl/vacatures/

Mast Nederland B.V.

Kamer van Koophandel 52033759

Contact

Geestbrugkade 32, 2281 CX Rijswijk

vacatures@mastnederland.nl

info@mastnederland.nl